கைப்பேசி

 கைப்பேசி
வார்த்தைகளை குறைவாக்கி
வண்ண இதயங்களை பதிவாக்கி
எண்களை தேடலாக்கி
எண்ணங்களை நொடிகளாக்கி

பொய்களை பரவலாக்கி
பொம்மைகளை பதில்களாக்கி
இயற்கை இசையை முடமாக்கி
இன்னிசையை நிறைவாக்கி

உலகை உள்ளங்கையாக்கி
உறவுகளை தொலைவாக்கி
கைகளை விலங்காக்கி
கண்களை கைது செய்யும்
மாய கண்ணாடி
கைப்பேசி..!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...