செவ்வாய் தோறும் செவ்வேள்

 செவ்வாய் தோறும் செவ்வேள்

செவ்வாய் தோறும் செவ்வேள்

பாடல், இசை, குரல் & ஒளி வடிவம் முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...