ஒன்றாக வாழ்வது

 ஒன்றாக வாழ்வது

ஒன்றாக வாழ்வது
(Living together )
—————————‐——
இலை மறை
காய் மறையாய் இருந்தது
வரையறை தாண்டியே வளருது
பரம்பரை பெருமை பேசியது
பம்பரச் சுழலாய் போனது
கலவரம் ஆனது கலாச்சாரம் -இந்த
நிலவரம் நீளும் நிலைவரும்
புரிதல் பெயரிலே புதைத்தல்-இதை
பரிந்து பேசுவது படித்தல்
இச்சை இங்கே கொச்சையானது-இந்த
இம்சை இங்கே இசைதலானது.

     கவிஞர்

செ.காமாட்சி சுந்தரம்

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...