செவ்வாய் தோறும்செவ்வேள்

 செவ்வாய் தோறும்செவ்வேள்

திருச்செந்தூர் முருகன் பாடல்.

|முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்|

பாடல், இசை, குரல் & ஒளி வடிவம் முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...