விநாயகர் சதுர்த்தி பாடல்| முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்|

 விநாயகர் சதுர்த்தி பாடல்| முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்|

பதினெண் கணங்கள்

அமரர் அசுரர்

அந்தரர்

இயக்கர்

உரகர்

கருடர்

நிருதர்

பூதர்

முனிவர்

தைத்தியர்

சித்தர்

பைசாசர்

விஞ்ஞையர்

கந்தர்வர்

கின்னரர்

கிம்புருடர்

போக பூமியர்

ஆகாய வாசியர்

என்னும் பதினெண் கணங்களின் பெயரும் அமைய இப்பாடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது

. பாடல், இசை, குரல் & ஒளி வடிவம் முனைவர் பொன்மணி சடகோபன்

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...