தினம் தினம் செய்திகள்திசையெல்லாம்  ரத்தவாடைகள்காமம் தொலைக்ககறி கடையானதோ பெண்ணினம்  ..வெண்டைக்காய்க்கும் சுண்டைக்காய்க்கும்போராடும் அரசியல் கூட்டம்  சதை கொய்யப்படும் பெண்களுக்காய்சபை ஏற மறுப்பது  ஏன் ..வருவாரா என்பது தெரியாமலேஊதுக்ககுழாய் ஊதும்  ஊடகங்கள்ரத்தம் இழக்கும் எம் பெண்டுகளுக்காய்சித்தம்  சிவக்காதது ...